U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH”, 28. septembra 2017. godine, održana je supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnog suda u Trebinju. Supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama u Doboju održana je 02. oktobra 2017. godine.

Tom prilikom su dodijeljeni sertifikati svim članovima/icama navedenih mreža koji su pohađali edukacije na temu ,,Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama”. Ukupno je održano 3 modula ovih edukacija za svaku mrežu. Edukaciju su pohađali profesionalci iz Okružnih sudova i tužilaštava, centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, domova zdravlja i nevladinih organizacija.

  • Supervizija i dodjela sertifikata Trebinje1
  • Supervizija i dodjela sertifikata Trebinje2
  • Supervizija i dodjela sertifikata Trebinje4
  • Doboj dodjela sertifikata1
  • Doboj dodjela sertifikata3
  • Doboj dodjela sertifikata16
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj