EU zastavaDonator: EU-EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava)

ACED je 31. decembra 2010. godine potpisao ugovor sa EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava), odjeljenjem Evropske unije, o sufinansiranju projekta „Mreža savjeta učenika”.

ACED će projektne aktivnosti provoditi sa partnerom OKC – Omladinski komunikativni centar.

Opšti cilj projekta je unapređenje saradnje među učenicima, savjetima učenika (SU) i njihovim mrežama na osnovu zajedničke platforme za zagovaranje interesa učenika koja će doprinijeti njihovom priznanju od strane škola, opštinskih i državnih vlasti, te omogućiti pristupanje Mreže savjeta učenika Bosne i Hercegovine regionalnim i međunarodnim savezima učenika srednjih škola.

Specifični cilj projekta je podsticanje učešća učenika u izgradnji održivih srednjoškolskih savjeta učenika u Bosni i Hercegovini, te razvoj funkcionalne Mreže savjeta učenika koja će biti u stanju da zastupa interese školske omladine.

Očekivani rezultati projekta:

•Organizacioni i tehnički kapaciteti SU u 3 kantona Federacije BiH i Distriktu Brčko poboljšani, tijela kantonalnih SU uspostavljena;
•Predstavnici SU edukovani i osposobljeni za provođenje zajedničkih aktivnosti zagovaranja i lobiranja radi unapređenja svog statusa u školama i zajednici, te za provođenje aktivnosti zagovaranja na regionalnom i državnom nivou;
•Veze i saradnja između savjeta učenika učvršćene širom zemlje kroz koordinaciju na regionalnom, kantonalnom i državnom nivou;
•Svijest o pravima učenika podignuta širom BiH kroz sveobuhvatnu državnu kampanju zagovaranja.

Novosti o projektu

EU-zastava

U okviru projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika”,  u Foči je 4. i 5. maja 2011. održan trening seminar predstavnika Savjeta učenika trebinjske regije. Seminaru su prisustvovali i predstavnici banjalučke i bijeljinske regije koji su podjelili svoje iskustvo u radu u Savjetu učenika. Izabrani su predstavnici mRESURS-a trebinjske regije i predložene su akcije Savjeta učenika za i…

EU zastava

Trodnevni seminar za predstavnike mreVUK-a sarajevskog kantona i Brčko distrikta održan je u Zenici, 27 – 29 aprila 2011. Prisustvovalo je 13 škola sarajevskog kantona i 4 škole Brčko Distrikta. Učesnici su predstavili aktivnosti svojih vijeća. Izabrano je rukovodstvo mreVUK-a sarajevskog kantona i Brčko distrikta. Zaključeno je da je prioritet da se poveća broj srednjih…

EU-zastava

U Bijeljini je održan seminar predstavnika mRESURS–a bijeljinske regije. 14 škola je učestvovalo i predstavilo probleme, rezultate i dostignuća svojih savjeta u protekloj godini. Odabrani su predstavnici mRESURS-a bijeljinske regije. Aktivnosti planirane za narednu godinu odnose se na edukaciju u školama o vijećima učenika i podizanje svijesti javnosti u lokalnim zajednicama o vijećima učenika. Program…

EU-zastava

U okviru projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika”,  održan je još jedan seminar od strane ACED-a i OKC-a za predstavnike vijeća učenika srednjih škola Hercegbosanske županije/Kanton 10 (ukupno 8 škola),  u Livnu, 26. i 27. marta 2011. Predstavnici mreVUKA ove županije realizovali su više uspješnih projekata. Kao ishod treninga definisani su prioriteti i interesi srednjoškolaca na kantonalnom nivou,…

EU-zastava

U Blagaju, 19. i 20. marta 2011. održan je seminar predstavnika vijeća učenika srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zapadnohercegovačke županije. Na seminaru je učestvovalo ukupno 18 škola (16 škola iz Hercegovačko-neretvanskog kantona i 2 škole iz Zapadnohercegovačke županije), kao i 6 predsjednika mreVUK-a i mREURS-a. Izabrani su predstavnici mreže vijeća učenika Hercegovačko – neretvanskog kantona. Program…

EU-zastava

Sljedeći u nizu mreVUK seminar održan je u Unsko-sanskom kantonu za predstavnike vijeća učenika 16 srednjih škola u Bihaću u hotelu „Park“ 12. i 13. marta 2011. Kao dio treninga odrađene su 3 radionice na temu: Komunikacija, Saradnja i Rješavanje konflikta. Odabrana su tri projekta za realizaciju: · Bilten mreVUK-a · Promocija mreVUK-a po školama…

EU-zastava

Kao drugi u nizu trening seminara za predstavnike mreVUK-a, 26. i 27.februara održan je trening za predstavnike 36 škola Tuzlanskog kantona i Brodsko -posavske županije u Srebreniku. Izabrano je novo rukovodstvo i predloženi projekti koji će se implementirati u 2011. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski…

EU-zastava

U okviru projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika”  ACED i OKC su održali trening seminar za predstavnike mreVUK-a Zeničko – dobojskog kantona i Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (ukupno 37 škola) u Zenici  19. i 20. februara 2011. Izabrano je novo rukovodstvo i definisane akcije mreVUK-a ova 2 kantona. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji…

EU zastava

11. i 12. februara 2011. u prostorijama OKC-a održan je trening seminar mRESURS-a Banjalučke regije (opštine Banja Luka, Mrkonjić Grad, Kneževo, Ribnik, Šipovo, Gradiška, Srbac, Čelinac i Kotor Varoš) za predstavnike 26 škola. Na seminaru je izabrano rukovodstvo mRESURS-a Banjalučke regije i usvojeni planovi za 2011. godinu. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji…

EU zastava

Kao dio projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika” , 9. i 10. februara 2011., u prostorijama gimnazije u Doboju, održan je trening seminar mRESURS-a dobojske regije za predstavnike 18 škola (opštine Doboj, Teslić, Šamac, Bosanski Brod, Petrovo, Vukosavlje, Derventa, Modriča, Prnjavor). Na seminaru je izabrano novo rukovodstvo mRESURS-a Dobojske regije, i prihvaćene aktivnosti i planovi za dalji…

Page 2 of 3 1 2 3
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj