EU zastavaDonator: EU-EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava)

ACED je 31. decembra 2010. godine potpisao ugovor sa EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava), odjeljenjem Evropske unije, o sufinansiranju projekta „Mreža savjeta učenika”.

ACED će projektne aktivnosti provoditi sa partnerom OKC – Omladinski komunikativni centar.

Opšti cilj projekta je unapređenje saradnje među učenicima, savjetima učenika (SU) i njihovim mrežama na osnovu zajedničke platforme za zagovaranje interesa učenika koja će doprinijeti njihovom priznanju od strane škola, opštinskih i državnih vlasti, te omogućiti pristupanje Mreže savjeta učenika Bosne i Hercegovine regionalnim i međunarodnim savezima učenika srednjih škola.

Specifični cilj projekta je podsticanje učešća učenika u izgradnji održivih srednjoškolskih savjeta učenika u Bosni i Hercegovini, te razvoj funkcionalne Mreže savjeta učenika koja će biti u stanju da zastupa interese školske omladine.

Očekivani rezultati projekta:

•Organizacioni i tehnički kapaciteti SU u 3 kantona Federacije BiH i Distriktu Brčko poboljšani, tijela kantonalnih SU uspostavljena;
•Predstavnici SU edukovani i osposobljeni za provođenje zajedničkih aktivnosti zagovaranja i lobiranja radi unapređenja svog statusa u školama i zajednici, te za provođenje aktivnosti zagovaranja na regionalnom i državnom nivou;
•Veze i saradnja između savjeta učenika učvršćene širom zemlje kroz koordinaciju na regionalnom, kantonalnom i državnom nivou;
•Svijest o pravima učenika podignuta širom BiH kroz sveobuhvatnu državnu kampanju zagovaranja.

Novosti o projektu

EU zastava

U Prijedoru, 3. i 4 februara 2011, održan je trening seminar mRESURS-a Prijedorske regije za predstavnike 12 škola (opštine Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica i Kostajica). Na seminaru su izabrani predstavnici mResurs-a Prijedorske regije kao i plan aktivnosti mRESURS-a za 2011. godinu. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuju ACED u partnersvu sa…

Page 3 of 3 1 2 3
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj