EU zastavaDonator: EU-EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights)

Aktivnosti u okviru ovog trogodišnjeg projekta, finansiranog od strane Evropske unije, će biti istovremeno realizovane u 3 projektne “partnerske zemlje”, Bosni i Hercegovini (BiH), Srbiji i Crnoj Gori, uz blisku saradnju i učešće 2 projektne “saradničke zemlje”, Hrvatske i BJR Makedonije. Predstavnici udruženja lica sa invaliditetom iz svih navedenih zemalja će predstavljati Balkansku nezavisnu mrežu organizacija lica sa invaliditetom, dok će se jačanje kapaciteta, nacionalno umrežavanje i politika zastupanja i praćenja zakonodavstva sprovoditi u 3 zemlje učesnice projekta.

Opšti cilj:

Doprinos demokratskoj stabilizaciji i pridruživanja balkanskih zemalja EU kroz jačanje učešća civilnog društva u donošenju odluka i političkih procesa na svim nivoima vlasti.

Specifični cilj:

Uspostavljanje nezavisnog regionalnog okvira organizacija lica sa invaliditetom za usklađivanje i praćenje nacionalnih zakonodavstava prema UN Konvenciji o pravima lica sa invaliditetom i Evropske strategije za lica sa invaliditetom 2010-2020.

Specifični ciljevi se dijele na 4 sektorska cilja:

1.Promovisanje integracije samoregulacionih mehanizama uspostavljanjem nacionalnih radnih grupa u tri zemlje učesnice projekta;
2.Osnaživanje saradnje i partnerstva između OCD i nacionalnih vlada kroz izradu evaluacije postojećeg pravnog okvira, zakona i regulativa;
3.Poboljšanje pravnog okvira koji se odnosi na lica sa invaliditetom kroz izradu izvještaja o usklađenosti i harmonizaciji zakonodavstva;
4.Promovisanje efikasnog nadgledanja rada nacionalnih vlada, njihove odgovornosti i transparentnosti kroz pripremu smjernica i preporuka za usklađivanje zakonodavstva sa UNCRPD.
Glavne aktivnosti:
1.Organizovanje obuke i izgradnja kapaciteta nacionalnih radnih grupa;
2.Organizovanje treninga i pružanje tehničke pomoći u evaluaciji postojećih zakona i propisa;
3.Organizovanje sastanaka, konferencija i okruglih stolova i uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom;
4.Pripremanje izvještaja o usaglašenosti zakona i preporuka o harmonizaciji zakonodavstva;
5.Unapređivanje i praćenje kampanja nacionalne i regionalne politike javnog zastupanja.
Očekivani rezultati:
1.Uspostavljene nacionalne radne grupe u 3 zemlje učesnice projekta;
2.Sprovedena evaluacija postojećih zakona i propisa koji se odnose na unapređivanje položaja lica sa invaliditetom;
3.Uspostavljena Balkanska nezavisna mreža organizacija lica sa invaliditetom;
4.Pripremljen „Izvještaj o usklađenosti i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva sa UNCRPD”;
5.Izrađene „Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva sa UNCRPD”.

Novosti o projektu

EU-zastava

Trodnevna nacionalna konferencija u Bosni i Hercegovini povodom predstavljanja prijedloga “Strategije unaprijeđenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2016 -2020” i prijedloga “Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2017-2021”, održana je od 25. do 27. juna 2016. godine u hotelu Sunce, Neum, u organizaciji Balkanske nezavisne…

EU-zastava

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka i Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti BIDF organizovali su dvodnevni okrugli sto u Tesliću ,28. i 29. januara, sa ciljem izrade prijedloga “Strategija za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj za period 2016-2020″ odnosno “Strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Federaciji…

EU-zastava

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka i Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (Balkans Independent Disability Framework-BIDF), organizovali su u Tesliću 29. i 30. septembra, dvodnevnu regionalnu konferenciju u okviru projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“ , koji finansira Evropska unija. Na konferenciji su učestvovale organizacije osoba sa invaliditetom,…

EU-zastava

Prekogranični sektorski sastanak održan je u Kozarskoj Dubici 29.08.2015  u sklopu projekta ,,Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom” . Prisutni su bili članovi projektnog tima iz organizacija KOOIRS Banja Luka, ACED Banja Luka, Polio plus BJR Makedonija, SUPCG Crna Gora, I.C. Lotos Tuzla (BIH), kao i koordinatori radnih grupa iz BIH, Srbije i…

IMG_4469

Svečana dodjela nagrada u okviru kampanje “Poslodavac godine za lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2014″, održana je u restoranu “Integra” u Banjoj Luci 11. decembra. Svečanost je održana povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom i Međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske i oboljelih od distrofije i srodnih bolesti,…

EU zastava

Dvodnevna regionalna konferencija pod nazivom “Predstavljanje Izvještaja o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u BiH, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom i preporuke za harmonizaciju”, održana je 02. i 03. oktobra 2014. god. u hotelu „Kardial“ u Tesliću. Konferenciju, kojoj je prisustvovalo preko 50 učesnika – predstavnika organizacija OSI,…

EU zastava

Dvodnevna nacionalna konferencija pod nazivom “Predstavljanje Izvještaja o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom i preporuke za harmonizaciju”, održana je 15. i 16. jula u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu. Konferenciju, kojoj je prisustvovalo preko 45 učesnika – predstavnika relevantnih ministarstava, organizacija civilnog društva te…

EU zastava

Dvodnevnu nacionalnu konferenciju, na kojoj je predstavljen “Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira Republike Srbije sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i preporuke za harmonizaciju“, održanu 10 i 11. jula u Beogradu, organizovao je Centar za samostalni život OSI Srbije. Konferencija, na kojoj je učestvovalo preko 65 učesnika – predstavnika relevantnih ministarstava,…

EU zastava

Dvodnevnu Nacionalnu konferenciju, održanu od 07. do 08. jula u hotelu „Aurel“ u Podgorici, organizovao je Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u okviru regionalnog projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“, koji finansira Evropska unija. Prvog dana konferencije, predstavljen je „Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Crnoj Gori sa UN Konvencijom…

EU zastava

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj organizuje dvodnevnu nacionalnu konferenciju na kojoj će biti predstavljen „Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i preporuke za harmonizaciju“. Konferencija će se održati u hotelu „Hollywood” u Sarajevu, od 15. do 16. jula 2014. godine po…

Page 1 of 31 2 3

© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj