EU zastavaDonator: EU-EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights)

ACED je 12. decembra 2012. godine potpisao ugovor sa EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava), odjeljenjem Evropske unije, o sufinansiranju projekta “Promovisanje učešća učenika u demokratskim reformama”. Planirane projektne aktivnosti, ACED će provoditi sa projektnim partnerom OKC – Omladinski komunikativni centar.

Opšti cilj projekta je povećati nivo saradnje među učenicima srednjih škola, Vijećima učenika, i njihovim mrežama na temelju zajedničke platfrome zagovaranja interesa učenika koja će doprinijeti njihovom priznavanju od strane škola, opštinskih i državnih vlasti, te na taj način omogućiti uvođenje mreže Vijeća učenika BiH (mreSVUBIH) u regionalne i evropske saveze učenika srednjih škola.

Specifični cilj projekta je razviti funkcionalnu mrežu Vijeća učenika, koja će predstavljati i zagovarati interese mladih podstičući učešće učenika u izgradnji održivih Vijeća učenika u srednjim školama u BiH.

Ovaj projekat je nadogradnja na dostignuća postignuta projektom “Mreža Vijeća učenika”, finansiranog od strane EIDHR-a, implementiranog od strane ACED-a i OKC-a. Koristeći istu metodologiju koja je povećala umrežavanje i kapacitete promovisanja politike Vijeća učenika (SCs) u BiH, razvijajući kampanje javnog zagovaranja, ACED planira proširiti najbolje prakse izgradnje kapaciteta, politike zagovaranja i umrežavanja SCs, kao i podsticanje njihovog rasta i sastavnih veza.

Posvećujući posebnu pažnju na značaj školskog semestralnog kalendara (septembar – jun), ACED i OKC su razvili sveobuhvatnu hronologiju aktivnosti i akcije koje treba izvršiti tokom perioda od tri godine. U cjelini, projekat se sastoji od četiri srodne teme, koje se preklapaju i izgrađuju na dostignućima prethodne, počevši u januaru 2013. sa završetkom u decembru 2015.

Očekivani rezultati projekta su:

•Poboljšani institucionalni, organizacioni i tehnički kapaciteti Vijeća učenika u 290 škola BiH;
•Osnažena Vijeća učenika i mreža Vijeća učenika u smislu da učestvuju u analizi i istraživanju, javnim debatama, lobingu i zagovaranju na regionalnom i nacionalnom nivou, u cilju poboljšanja statusa populacije mladih u BiH;
•Svijest o pravima učenika širom BiH povećana kroz intenzivne nacionalne kampanje javnog zagovaranja;
•Ojačane veze i saradnja među učenicima širom zemlje i regije

Novosti o projektu

EU-zastava

U  Banjaluci je 09. decembra 2015. godine održan  trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije. Na sastanku su bila prisutna 22 predsjednika savjeta učenika koji su analizirali aktuelne probleme u radu mreže te načine njihovog rješavanja. Tokom treninga izvršena je analiza rada savjeta učenika mRESURS-a banjalučke regije  u proteklom periodu. Na treningu je izvršena i evaluacija…

EU-zastava

 Regionalna konferencija je održan je od 4. do 6. decembra u Srebreniku. Na treningu je prisustvovalo ukupno 16 predsjednika učeničkih Parlamenata iz Srbije, iz sljedećih gradova: Leskovac, Zaječar, Zrenjanin, Niš, Pančevo, Obrenovac, Novi Pazar i 15 predstavnika mreSVUBIH-a. Tokom treninga predstavnici mreSVUBIH-a su svojim vršnjacima iz Srbije prenosili iskustva dobre prakse koja se odnosena uspostavljanje…

EU-zastava

U cilju jačanja liderskih kapaciteta tri kantonalne mreže Vijeća učenika, u Srebreniku je od 2. do 4. decembra 2015. godine održan trodnevni trening. Treningu je prisustvovalo ukupno 35 predsjednika vijeća učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona, Posavske županije i Distrikta Brčko koji su tokom treninga dobili priliku da stiču nova znanja i usvajaju vještine iz oblasti…

EU-zastava

U cilju jačanja liderskih kapaciteta za zastupanje i zagovaranje, od 27. do 29. novembra 2015. godine u Livnu je organizovan trening za predstavnike Hercegbosanske županije. Pored usvajanja novih znanja i sticanja vještina iz oblasti timskog rada, komunikacije, umrežavanja i zagovaranja, predstavnici mreVUK-a analizirali su rad vijeća učenika, te rad mreže u proteklom periodu. Kreiran je…

EU-zastava

Za predstavnike mreVUK-a Srednjobosanskog kantona u Vitezu je od 25. do 27. novembra 2015. godine, organizovan trodnevni trening na kojem su učesnici dobili priliku da unapređuju liderske kapacitete koje će im pomoći da na efikasniji način upravljaju mrežom te zastupaju interese i potrebe srednjoškolaca u ovom kantonu. Tokom treninga izvršena je analiza rada mreže i…

EU-zastava

Trening za 36predstavnika mreVUK-aZeničko-dobojskog i Bosansko-podrinjskog kantona, održan je u periodu od 20  do 22. novembra 2015. u Zenici.Predstavnici vijeća učenika diskutovali su o problemima sa kojima se susreću i razmjenili iskustva o načinima za njihovo rješavanje. Izabrano je novo rukovodstvo za školsku 2015/16. godinu i napravljen godišnji plan aktivnosti. Trening je obilježila posjeta ministra…

EU-zastava

U sklopu projekta ,,Promovisanje učenika u demokratskim reformama“ koji implementiraju Omladinski komunikativni centar Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka, a koji finansira Evropska unija, od 11. do 13. novembra održana je  IX Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske. Konferencija je organizovana u Trening centru Bardača pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice,…

EU-zastava

U cilju jačanja liderskih kapaciteta dvije kantonalne mreže Vijeća učenika, u Mostaru je održan trodnevni trening od 06. do 08. novembra. Na treningu je prisustvovao ukupno  35 predsjednika Vijeća učenikasrednjih škola iz dvije županije, koji su tokom treninga dobili priliku da stiču nova znanja i usvajaju vještine iz oblasti timskog rada, umrežavanja, liderstva, komunikacije, zastupanja…

EU-zastava

Sastanak između predstavnika mreVUK-a i predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo održan je 27. oktobra 2015. godine u prostorijama ministarstva. Na sastanku su predstavnici Mreže vijeća učenika predstavili svoj dosadašnji rad i aktivnosti ministru i  predstavnicima ministarstva,  kao i plan rada za tekuću školsku godinu. Razgovaralo se i o mogućim načinima saradnje…

EU-zastava

Za predstavnike mreVUK-a Unsko-sanskog kantona, u periodu od 16. do 18. oktobra  2015. godine, u Bihaću, održan je trodnevni trening na kojem su predsjednici vijeća učenika srednjih škola jačali svoje kapacitete iz oblasti zastupanja i predstavljanja, umrežavanja i liderstva. Analiza rada vijeća učenika je pokazala da su osnovni problemi sa kojima se vijeća učenika susreću…

Page 1 of 61 2 3 6
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj