EU-zastava EU – EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights)

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED u saradnji sa Omladinskim komunikativnim centrom realizuje projekat pod nazivom,,Inovativna inicijativa za održivost Mreža savjeta/vijeća učenika“. Projekat je finansiran od strane , a realizovaće se od januara 2016. do decembra 2018. godine.

 

Opšti cilj projekta: Povećati održivost Mreža savjeta/vijeća učenika i njihovih mreža, na temelju zajedničke platforme za zagovaranje učeničkih interesa, koja će doprinijeti njihovom priznanju od strane škole, opštinskih i državnih vlasti te omogućiti dugoročnu održivost Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH).

 

Specifični cilj: Razviti funkcionalne mehanizme održivosti i uspostaviti vođenje Obrazovnog centra “Europsko selo” kroz angažman u Mreži savjeta/vijeća učenika u BiH  kroz zagovaranje i kampanje za prikupljanje sredstava sa nosiocima projekata i donatorima.

Ovim projektom će biti obuhvaćeni:

  • najmanje 870 učenika srednjih škola, predstavnika savjeta/vijeća učenika  iz svih srednjih škola u BiH koji će učestvovati na treninzima i sastancima za izgradnju sposobnosti umrežavanja i zagovaranja;
  • najmanje 144 predstavnika savjeta/vijeća učenika iz 5 područja RS, 10 kantona u FBiH i Brčko distrikta koji će sudjelovati na nacionalnim  kampanja savjeta/vijeća učenika za prikupljanje sredstava i donatorskih konferencija;
  • najmanje 45 studenata iz Bosne i Hercegovine koji će pohađati obuku za vršnjačke edukatore prema  metodologiji vođenja.

 

Planirani rezultati:

  • institucionalni, organizacijski i tehnički kapaciteti školskih savjeta/vijeća učenika poboljšana u 290 srednjih škola u Bosni i Hercegovini;
  • savjeti/vijeća učenika i njihove mreže ovlašteni za učestvovanje u analizi politika, lobiranju, zagovaranju i prikupljanju sredstava na regionalnom i nacionalnom nivou kako bi se poboljšala održivost njihovih aktivnosti i stanje mladih u BiH;
  • svijest o učeničkim pravima u cijeloj BiH povećana kroz sveobuhvatne nacionalne kampanje zagovaranja i prikupljanja sredstava;
  • relevantna ministarstva, donatorske zajednice i lokalne fime iz BiH  putem prikupljanja sredstava i kampanje korporativne filantropije doprinose uspostavi Obrazovnog centra ,,Evropsko selo” kao resursa za održivost Mreže savjeta/vijeća učenika u BiH

Novosti o projektu