EU-zastavaDonator: Evropska unija

Agencija za sardnju, edukaciju i razvoj ACED je, od 1 januara 2017. godine, započela realizaciju projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti III”. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a pored ACED-a, projekat realizuju i Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti – BIDF, Polio plus iz Makedonije, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom – Srbija i Savez udruženja paraplegičara Crne Gore.
Projekat traje do 31. decembra 2017. godine.

Osnovni cilj projekta: Doprinijeti demokratskoj stabilnosti i integrisanju zemalja Zapadnog Balkana u EU kroz jačanje učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti.

Specifični cilj projekta: Jačanje operativnih kapaciteta BIDF mreže, kao nezavisne mreže osnovane u cilju promocije inkluzije lica sa invaliditetom u procese donošenja odluka na nacionalnom i regionalnom nivou.

Prema već uspješno implementiranoj metodologiji kreiranoj za jačanje operativnih kapaciteta BIDF mreže, projektni partneri će realizovati aktivnosti u tri specifične komponente:

1) Podsticati promociju, umrežavanje i međunarodnu suradnju BIDF mreže sa vodećim evropskim mrežama, državnim organima i donatorskom zajednicom kroz organizovanje studijskih posjeta članova Upravnog odbora i predstavnika BIDF mreže 

2) Promovisanje integracije mehanizama za samoregulaciju, regionalne i prekogranične saradnje organizovanjem sastanaka članova Upravnog odbora i Skupštine BIDF mreže

3) Promovisanje efikasnog monitoringa rada nacionalnih vlada, njihove odgovornosti i transparentnosti kroz organizovanje aktivnosti političkog zagovaranja i promociju mreže.

NOVOSTI O PROJEKTU

UOPDoct2017(2)

U Podgorici, od 4. do 6. oktobra 2017. godine, organizovana je III Sjednica Upravnog odbora i trening Balkanske nezavisne mreže organizacija u oblasti invalidnosti (BIDF mreža). BIDF mreža je uspostavljena sa ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou. Ona okupljala organizacije iz oblasti invalidnosti iz: Bosne…

EU-zastava

Prva sjednica Upravnog odbora BIDF mreže održana je 1. i 2. februara 2017. Godine u Beogradu, I prisutni su bili  svi članovi upravnog odbora mreže. Tokom sjednice, koordinator BIDF mreže Zoran Dobraš, predstavio je izvještaj o realizovanim aktivnostima između dvije sjednice, a takođe je usvojen i izvještaj za 2016. Godinu. Predstavnici Agencije za saradnju, edukaciju…

© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj