EU zastava

Projekat Resurni centar za civilno društvo u BiH u procesu EU integracija, implementira se od oktobra 2018. godine, s ciljem da se doprinese povećanju učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesima odlučivanja u BiH, posebno u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji, koji će se postići kroz

  • jačanje kapaciteta OCD-a da postanu kompetentne, nezavisne i sektorski priznati akteri u predstojećim pregovaračkim procesima BiH i EU,
  • poboljšanje institucionalnog okvira u BiH kao katalizatora za razvoj OCDa i efikasne saradnje sa institucijama BiH, i
  • jačanje momentuma BiH EU reformi integracije.

Ciljevi projekta usmjereni su na:

  1. Građanske incijative
  2. Jačanje tematskih mreža OCD
  3. Kampanje za održivost rada OCD
  4. Unapređenje kreiranja i zagovaranja politika.

Kao jedan od vidova pružanja podrške radu i razvoju organizacija civilnog društva projektom je planirano i uspostavljanje  virtualnog resursnog centra- web platforme.

Ovaj projekat provode u partnerstvu Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), uz podršku Evropske unije.

Projekat će se implementirati četiri godine.

Novosti o projektu