EU zastavaPopulacija mladih u BiH živi na marginama društva i doživljava potpunu socijalnu isključenost. Polarizujući efekti svakodnevnih etničkih podjela, kombinovani sa krutim političkim priklanjanjem nacionalizmu i rigidnim stavovima političkih lidera, stvorili su opšti osjećaj nezadovoljstva među mladima i ozbiljan nedostatak istinske identifikacije sa budućim perspektivama zemlje u kojoj žive.
Važno je, u ovom izazovnom kontekstu, osigurati da mladi ljudi u BiH dobiju nove prilike u kojima bi prepoznali konkretne programske aktivnosti koje će omogućiti mladim liderima da zagovaraju prava mladih u BiH, da utiču na promjenu politike na lokalnom i regionalnom nivou te kreiraju edukativne aktivnosti na lokalnom, regionalnom, entitetskom i državnom nivou, koje će od mladih u BiH stvoriti tolerantne i aktivne građane, spremne da pokreću i stvaraju pozitivne promjene koje će podržavati kontinuirani proces pomirenja u BiH.
Prepoznajući značaj razvoja mladih u BiH, ACED i mreSVUBIH su osmislili niz aktivnosti koje će okupiti, stvoriti i podržati omladinski građanski pokret u BiH, kako bi prepoznali ključna pitanja mladih u BiH, izvore podjela, političke korupcije, zapaljive političke tendencije, suprotsavljene istorijske sadržaje, te pokrenuli pitanja javnog obrazovanja, izgradnje kapaciteta, umrežavanja i alata za javno zagovaranje, zahtijevajući političku odgovornost i institucionalne promjene koje će podržati stvaranje održivog okruženja za borbu protiv izvora nezadovoljstva mladih, nezaposlenosti, nacionalnih podjela i odliva mozgova.
S ciljem da se postigne povećanje održivosti omladinskih organizacija i njihovih mreža zasnovanih na zajedničkoj platformi i istoj opredijeljenosti ka zagovaranju zajedničkih pitanja koja će doprinijeti prepoznavanju mladih kao budućeg resursa ove zemlje (opšti cilj projekta) te da se razviju mehanizmi funkcionalne saradnje među mladima na svim nivoima i njihova opredijeljenost ka političkom dijalogu sa vlastima kroz uključivanje u organizacije civilnog društva i neformalne omladinske organizacije na univerzitetima i u srednjim školama u BiH (specifični cilj), projekat “Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih” će se od 01. oktobra 2018. godine provoditi u Bosni i Hercegovini tri godine, uz podršku Evropske unije.

Novosti o projektu