Agenti promjena

Nevladine organizacije (NVO) ili neprofitne organizacije igraju ogromnu ulogu u društvu, a njihove vrijednosti zasnivaju se na ambiciji da unaprijede i poboljšaju ljudski život. Motivisane željom da vode brigu o društvu i bave se njegovim razvojem, NVO osnivaju i vode programe obrazovanja, socijalne zaštite i ekonomskog razvoja, posebno u ugroženim sektorima. Unapređujući svoj rad, NVO unapređuju i usluge koje pružaju korisnicima. Jačanje kapaciteta NVO i neformalnih grupa građana utiče na razvoj društva te tako i na blagostanje građana. ACED daje stalnu podršku jačanju NVO i neformalnih organizacija putem treninga, seminara, radionica, okruglih stolova, tehničke pomoći itd.

Rezultati pomoći koju je osoblje ACED-a pružilo do početka 2011. godine su sljedeći:

 •  Preko 600 vođa NVO prisustvovalo je seminarima, te tako razvilo vještine za unapređenje kvaliteta u svojim organizacijama i poboljšanje usluga koje pružaju.
 •  200 grantova (bespovratna sredstva) dodijeljeno organizacijama žena, lica sa invaliditetom, mladih, poljoprivrednika, povratnika i drugih.
 •  3 resursna centra NVO osnovana i opslužuju 38 lokalnih NVO. Svojim organizacijama članicama nude prostor za kancelarije, seminare i konferencije, te pristup informacijama i tehnologiji.
 •  13 pilot timova za akciju u zajednici osnovano u 5 opština s ciljem da se pomogne članovima zajednice da se mobilišu i donesu proaktivna rješenja za društvene, ekonomske i probleme životne sredine.
 •  8 omladinskih timova za akciju u zajednici i računarskih centara osnovano u geografski izolovanim osnovnim školama kako bi učenici, nastavnici i lokalni stanovnici stekli vještine korištenja računara, dobili pristup internetu i priliku da se međusobno povežu širom zemlje i svijeta.
 •  12 državnih i regionalnih sajmova NVO i konferencija organizovano u cilju promocije rada lokalnih organizacija, podizanja svijesti o građanskim pitanjima i davanja podrške.
 •  110 savjeta učenika – omladinskih timova za akciju u zajednici osnovano u srednjim školama širom zemlje.

Svojim motom „Sinergijom do inovativnih rješenja“ ACED potvrđuje svoj cilj: saradnja i edukacija vode razvoju – osnovna tri stuba društva koja su iskorištena za samo ime ACED-a: Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (Agency for Cooperation, Education and Development).

U prvoj polovini 2011. godine, ACED provodi aktivnosti na jačanju kapaciteta za organizacije civilnog društva iz sljedećih sektora:

Lica sa invaliditetom: u saradnji sa udruženjima invalida iz BiH i regije, ACED nastavlja da pruža podršku lokalnim udruženjima iz ovog sektora, stavljajući akcenat na aktivnosti kojima se afirmišu prava korisnika i unapređuje njihova integracija u društvu.

Mladi: ACED pomaže osnivanje i jačanje savjeta učenika (SU) u srednjim školama širom zemlje. Razvoj sposobnosti zagovaranja SU i njihovo osposobljavanje da se organizuju u učeničke mreže gradi osnovu na kojoj učenici mogu da se uhvate u koštac sa problemima i zagovaraju rješenja koja moraju donijeti obrazovne institucije na višem nivou. Moćni instrumenti zagovaranja daju priliku učenicima da podignu svijest o problemima koji utiču na njihovu cijelu populaciju širom zemlje a ne samo na pojedine škole i škole u samo jednoj opštini.

Mladi 2: ACED svojim projektima i dalje daje obuku i  predavanja o osnovnim vještinama civilnog društva za studentska udruženja i neformalne studentske grupe, podržavajući tako njihov organizacioni razvoj.

Mladi 3: ACED pomaže osnivanje kulturnih klubova u ruralnim područjima, što predstavlja osnovu za kulturne i umjetničke akcije mladih. Tako je mladima data prilika da aktivno učestvuju u kulturnim i umjetničkim projektima orijentisanim na ruralna područja, sa ciljem jačanja kapaciteta lokalnih ruralnih zajednica i jačanja njihovog daljeg održivog razvoja.

Ruralne zajednice: u cilju jačanja doprinosa civilnog društva razvoju i provođenju principa participatorne demokratije u održivom razvoju ruralnih područja, osnivaju se grupe za lokalnu akciju (LAG) da bi se podstakla mobilizacija lokalnih partnera i resursa koji će usmjeriti budući razvoj ruralnih područja na osnovu pristupa LEADER.

To je ono što čini jačanje kapaciteta:
osposobljavanje ljudi da pomognu sami sebi.

Pomoć pružena do sada

Jačanje studentskih udruženja

Cilj:  organizovati obuku i predavanja o osnovnim vještinama za razvoj civilnog društva studentskim udruženjima i neformalnim studentskim grupama, dajući podršku njihovom organizacionom razvoju.

ACED-ov Centar za jačanje kapaciteta obezbjeđuje infrastrukturu i kapacitete studentskim organizacijama civilnog društva i drugim neformalnim grupama na teme koje a) dopunjavaju njihov postojeći nastavni program, b) omogućuju im da steknu i prošire znanja o pitanjima civilnog društva i c) unapređuju institucionalne kapacitete njihovih organizacija.

Organizacije civilnog društva: jačanje kapaciteta

Cilj:  organizovati obuku i obezbijediti grantove organizacijama civilnog društva (OCD) u cilju unapređenja njihovih organizacionih i institucionalnih kapaciteta kako bi mogli služiti korisnicima i uticati na javne politike na  lokalnom nivou.

Centar za jačanje kapaciteta kreira i provodi programe koji jačaju kapacitete OCD i unapređuju rad institucija u cilju razvoja demokratskog društva. Davanjem stručne pomoći i grantova, ACED izgrađuje institucionalne kapacitete i održivost OCD i neformalnih grupa.

Obuka i konsultantske usluge za NVO

Cilj: organizovati prilagođenu obuku i konsultantske usluge „na licu mjesta“ NVO-ima i njihovom rukovodstvu, te im tako omogućiti da dostignu svoj puni potencijal.

Grupa predavača i konsultanata iz raznih oblasti, koji su specijalizovani za organizacioni razvoj, pružaju vitalnu podršku NVO-ima i njihovom rukovodstvu, i omogućava im da steknu nova znanja i da se bave konkretnim pitanjima u zahtjevnom okruženju civilnog društva. Metodologiju specijalizovane obuke i konsultantske usluge „na licu mjesta“ ACED pruža i grupama i pojedincima.

Obuka za NVO organizovana do sada pokriva sljedeće oblasti:

 •  Osnovni organizacioni razvoj i upravljanje NVO
 •  Upravljanje projektnim ciklusom
 •  Pisanje prijedloga projekta
 •  Narativno i finansijsko izvještavanje
 •  Strateško planiranje
 •  Upravljanje ljudskim resursima, izgradnja tima, vođstvo, motivacija
 •  Podizanje javne svijesti, zagovaranje i lobiranje
 •  Izgradnja mreža i koalicija
 •  Odnosi s javnošću i medijima, marketing
 •  Volonterski rad
 •  Prikupljanje sredstava

 Ljudska prava: lica sa invaliditetom

Cilj:  stvoriti stimulativne uslove za lica sa invaliditetom, njihove porodice i udruženja invalida u BiH kako bi mogli prevazići ulogu marginalizovane grupe i postati aktivni članovi društva.

Kroz partnerstvo sa udruženjima invalida, ACED provodi programe da: 1) poboljša pravni okvir za udruženja invalida tako što kreira i zagovara usvajanje preporuka za kljuène politike od strane vlade i parlamenta, 2) izgradi institucionalne, organizacione i tehnièke kapacitete udruženja invalida, 3) podigne svijest o pravima lica sa invaliditetom i 4) uèvrsti veze i poboljša saradnju izmeðu organizacija invalida širom zemlje.

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u ruralnim područjima

Cilj: podići svijest o pitanjima ravnopravnosti polova, povećati ulogu žena i obezbijediti njihovo aktivno učešće u procesu odlučivanja i strateškom planiranju u zajednici, te tako omogućiti njihov pozitivan uticaj na razvoj u lokalnim organizacijama i poboljšanje uslova života u ruralnim  zajednicama.

U bosanskom društvu žene su uvijek imale ključnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji. Danas, međutim, one često nemaju pristup društvenim i ekonomskim prilikama koje nude razvojni programi u zemlji, niti imaju jednak pristup postojećim resursima u odnosu na muškarce. Zastupljenost žena u lokalnim poljoprivrednim organizacijama (udruženjima poljoprivrednika/proizvođača) skoro uvijek je minimalna. Tako je ženama ograničena mogućnost da učestvuju, utiču i na najbolji način doprinesu aktivnostima i strategijama koje imaju uticaj na njih i njihove porodice.

Mladi: savjeti učenika srednjih škola

Cilj:  povećati nivo saradnje između učenika, savjeta učenika i njihove mreže, na osnovu zajedničke platforme za promociju učeničkih interesa koji će dovesti do njihovog priznanja od strane školskih, opštinskih i državnih vlasti i omogućiti Mreži savjeta učenika BiH da postanu dio  regionalnih i međunarodnih saveza srednjoškolaca.

Disproporcionalan nivo razvoja savjeta učenika i nedostatak mrežnih kapaciteta ne dozvoljava učenicima iz različitih regija i entiteta da planiraju i provode zajedničke akcije u interesu cijele učeničke populacije u BiH. Proteklih godina, ACED je kao doprinos reformi obrazovanja a u partnerstvu sa lokalnom NVO „OKC“ osnovao savjete učenika (SU) u svim srednjim školama u Republici Srpskoj i pomogao im da razviju mrežu srednjoškolaca koja se zove mRESURS. Istim pristupom ACED i OKC su pomogli osnivanje SU u tri kantona u Federaciji BiH.

Mladi: razvoj mladih u ruralnim područjima

Cilj: stvoriti ambijent za mlade ljude u ruralnim  zajednicama kako bi imali više prilika, programa i usluga, te im tako omogućiti da kao vrijedni članovi društva učestvuju u društvenom i ekonomskom životu lokalne zajednice.

Mladi ljudi, posebno u udaljenim selima pogođenim ratom nemaju pristup odgovarajućoj edukaciji i jačanju kapaciteta civilnog društva. Nedostatak osnovnih vještina vođstva, građanskih i životnih vještina ne dozvoljava djeci i mladima da postignu svoj puni potencijal i postanu samopouzdani, brižni ljudi koji kritički razmišljaju. Nadograđujući svoje prethodno iskustvo u radu sa ruralnim zajednicama, ACED je razvio sveobuhvatnu djelatnost koja će pomoći mladima da steknu znanje, razviju životne vještine i stavove kako bi postali produktivni članovi društva koji su u stanju da usmjeravaju sami sebe.

Stručne vještine i karijerno vođenje

Cilj: pripremiti studente za karijeru i zaposlenje nakon što diplomiraju, dati im smjernice za planiranje karijere, poboljšati vještine komunikacije i prezentacije, te razvoj ličnosti.

ACED-ov Centar za karijerno vođenje djeluje kao odjeljenje sa dvojnom funkcijom koje studentima nudi vještine stručnog i karijernog vođenja. Kroz svoj rad, Centar pomaže studentima u planiranju i izvođenju plana studiranja koji na odgovarajući način odražava interese i motivaciju  studenata. Centar daje smjernice u pogledu uslova za     diplomiranje, opcija prebacivanja na drugi fakultet, zvanja  bakalaureata, planiranja karijere i donošenja odluka lične prirode. Zajedno sa stručnim predavačima, ACED daje stručnu podršku u karijernom savjetovanju i tako omogućava studentima da se pripreme za buduće zvanje i profesiju, pruža im podršku pri nalaženju posla i pomaže im da poboljšaju svoju poziciju na radnom mjestu.