EU zastavaDonator: EU-EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights)

ACED je 12. decembra 2012. godine potpisao ugovor sa EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava), odjeljenjem Evropske unije, o sufinansiranju projekta “Promovisanje učešća učenika u demokratskim reformama”. Planirane projektne aktivnosti, ACED će provoditi sa projektnim partnerom OKC – Omladinski komunikativni centar.

Opšti cilj projekta je povećati nivo saradnje među učenicima srednjih škola, Vijećima učenika, i njihovim mrežama na temelju zajedničke platfrome zagovaranja interesa učenika koja će doprinijeti njihovom priznavanju od strane škola, opštinskih i državnih vlasti, te na taj način omogućiti uvođenje mreže Vijeća učenika BiH (mreSVUBIH) u regionalne i evropske saveze učenika srednjih škola.

Specifični cilj projekta je razviti funkcionalnu mrežu Vijeća učenika, koja će predstavljati i zagovarati interese mladih podstičući učešće učenika u izgradnji održivih Vijeća učenika u srednjim školama u BiH.

Ovaj projekat je nadogradnja na dostignuća postignuta projektom “Mreža Vijeća učenika”, finansiranog od strane EIDHR-a, implementiranog od strane ACED-a i OKC-a. Koristeći istu metodologiju koja je povećala umrežavanje i kapacitete promovisanja politike Vijeća učenika (SCs) u BiH, razvijajući kampanje javnog zagovaranja, ACED planira proširiti najbolje prakse izgradnje kapaciteta, politike zagovaranja i umrežavanja SCs, kao i podsticanje njihovog rasta i sastavnih veza.

Posvećujući posebnu pažnju na značaj školskog semestralnog kalendara (septembar – jun), ACED i OKC su razvili sveobuhvatnu hronologiju aktivnosti i akcije koje treba izvršiti tokom perioda od tri godine. U cjelini, projekat se sastoji od četiri srodne teme, koje se preklapaju i izgrađuju na dostignućima prethodne, počevši u januaru 2013. sa završetkom u decembru 2015.

Očekivani rezultati projekta su:

•Poboljšani institucionalni, organizacioni i tehnički kapaciteti Vijeća učenika u 290 škola BiH;
•Osnažena Vijeća učenika i mreža Vijeća učenika u smislu da učestvuju u analizi i istraživanju, javnim debatama, lobingu i zagovaranju na regionalnom i nacionalnom nivou, u cilju poboljšanja statusa populacije mladih u BiH;
•Svijest o pravima učenika širom BiH povećana kroz intenzivne nacionalne kampanje javnog zagovaranja;
•Ojačane veze i saradnja među učenicima širom zemlje i regije

Novosti o projektu