EU zastavaDonator: EU-EIDHR (Evropski instrument za demokratiju and ljudska prava)

31.12.2009. godine ACED je potpisao ugovor sa EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava), odjeljenjem Evropske unije, o sufinansiranju projekta „Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti”. ACED ce projektne aktivnosti provoditi sa partnerom KOOIRS – Koordinacioni odbor organizacija invalida Republike Srpske. Opšti cilj ovog dvogodišnjeg projekta je stvaranje stimulativnih uslova za osobe sa invaliditetom, njihove porodice i udruženja lica sa invaliditetom u BIH kako bi postali aktivni članovi društva – sposobni da zagovaraju i poboljšaju svoj socio-ekonomski status.

Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta i uloge lokalnih invalidskih organizacija, saveza invalidskih organizacija i koordinacionog odbora organizacija invalida RS i uspostavljanje snažnih i produktivnih veza između vlade, privrede i organizacija osoba sa invaliditetom. Specifični ciljevi se dijele na 4 sektorska cilja:

1.Unaprijediti zakonski okvir u kojem djeluju udruženja osoba sa invaliditetom
2.Izgraditi institucionalni, organizacionalni i tehnički kapacitet invalidskih organizacija
3.Poboljšati spoznaju o pravima invalida
4.Ojačati veze i korporativne odnose između invalidskih organizacija u RS i ostalih organizacija osoba sa invaliditetom u BIH

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti su kako slijedi:

•Povećana sposobnost invalidskih organizacija da razumiju i utiču na zakonske regulative koje određuju djelokrug njihovog rada.
•Nacrt zakona o invalidskim organizacijama izrađen i predat u proceduru na usvajanje.
•Izgrađeni standardizovani kodeksi djelovanja invalidskih organizacija.
•Poboljšan kapacitet, operativnost i kredibilitet invalidskih organizacija.
•Invalidske organizacije zastupaju interese i obezbjeđuju usluge prema specifičnim potrebama invalida.
•Povećan uticaj invalidskih organizacija na kreiranje javne svjesti o radu i problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom.
•Uspostavljena metodologija umrežavanja i zajedničkog djelovanja invalidskih organizacija u RS.
•Zajedničke platforme rada i koordinacije aktivnosti IO na nivou BIH kreirane.

Novosti o projektu