EU-zastavaDonator: Evropska unija – ELARG CSF 

Regionalni projekat “Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (BIDF)”, koji je podržan od strane programa Evropske komisije – EC Enlargement, sprovodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) kao vodeći partner i nosilac aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu u partnerstvu sa projektnim partnerom za Srbiju – Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSŽ), projektnim partnerom za Crnu Goru – Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore (SUPCG) i projektnim partnerom za Makedoniju-Pokretom protiv invaliditeta (POLIO PLUS).

Aktivnosti u okviru ovog jednogodišnjeg projekta koji će trajati između januara i decembra 2015. godine, će se sprovoditi u 4 zemlje Zapadnog Balkana – Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Opšti cilj: Doprinos demokratskoj stabilizaciji i pridruživanju balkanskih zemalja EU kroz jačanje učešća civilnog društva u donošenju odluka i političkih procesa na svim nivoima vlasti.

Specifični cilj: Jačanje operativnih kapaciteta Balkanske Nezavisne mreže u oblasti invalidnosti – BIDF kao nezavisne regionalne mreže organizacija osoba sa invaliditetom uspostavljene s ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou.

Očekivani rezultati:

 • Nacionalne mreže u 4 projektne zemlje ojačane da bolje učestvuju u analizi politika, istraživanju, javnoj raspravi, lobiranju i zagovaranju za poboljšanje relevantnog pravnog ambijenta za osobe sa invaliditetom;
 • Institucionalni, organizacioni i tehnički kapaciteti BIDF regionalne mreže povećani kroz treninge i aktivnosti za izgradnju kapaciteta članova mreže i nacionalnih koordinatora;
 • Povećana svijest o pravima osoba sa invaliditetom širom regiona kroz aktivnosti politike zagovaranja i promociju BIDF mreže, i
 • Dobijena zvanična registracija BIDF Mreže.

Glavne aktivnosti:

 1. Obavljanje početnih i završnih istraživanja kapaciteta BIDF mreže;
 2. Organizovanje obuka i izgradnja kapaciteta nacionalnih mreža;
 3. Pružanje tehničke pomoći i sprovođenje aktivnosti razvoja organizacione strukture  BIDF Mreže;
 4. Organizovanje BIDF sastanaka, konferencija i okruglih stolova;
 5. Priprema izvještaja usklađenosti, smjernica i preporuka za harmonizaciju;
 6. Dobijanje zvanične registracije BIDF mreže kao regionalnog predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom;
 7. Medijske promotivne, i aktivnosti prepoznatljivosti BIDF Mreže.

Novosti o projektu