04Donator: Evropska komisija iz fonda Partnership Actions – Empowerment of Women

Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim prirodnim resursima, ali je ruralna ekonomija i dalje nerazvijena. Direktne posljedice zapostavljnih kapaciteta koje nude ovdašnje ruralne sredine ogledaju se u stalnim migracijama ruralnog stanovništva ka urbanim sredinama te odumiranju seoskih domaćinstava. U nastojanjima da se revitalizuju seoska gazdinstva i stvore bolji uslovi za život na selu, neophodno je pozabaviti se i ulogom i statusom žene na selu. Žene su sve češće nosioci egzistencije u mnogim seoskim domaćinstvima, ali njihove potrebe, prava i mogućnosti nisu dovoljno niti definisani niti prepoznati u praksi. Iako predstavljaju značajnu kariku razvojnog procesa, žene u ruralnim sredinama još uvijek se bore i sa tradicionalnim odnosima u porodici i društvu, pravom na imovinu, na plaćeni rad i socijalnu uključenost. Vjerujemo da održivost svakog razvojnog koncepta, a posebno razvoja ruralnih sredina, ne smije zaobići žene i njihovu ulogu u tom procesu. Ovim projektom pokušaćemo doprinijeti da se uloga žena u ruralnom razvoju naglasi i prepozna, a žene podstaknu na preuzimanje aktivne uloge u procesima koji vode ka unapređenju uslova života u sredinama u kojima žive.

Projekat GARD je dvogodišnji projekat koji finansira Evropska komisija iz fonda Partnership Actions – Empowerment of Women. Projekat GARD se provodi na teritoriji Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sa partnerima iz Španije.

Projekat je dio šireg koncepta ruralnog razvoja na teritoriji jugoistočne Evrope. Aktivnosti projekta su usmjerene na osnaživanje žena u ruralnim sredinama kroz podsticanje participativnosti i demokratskih inicijativa. Projekat će se provoditi u saradnji s javnim institucijama i organizacijama građanskog društva, čiji je rad usmjeren na poboljšanje kvaliteta života žena, a posebno žena u ruralnim sredinama.

Nosioci projekta su nevladine organizacije koje se bave osnaživanjem žena, a djeluju u ruralnim sredinama zemalja obuhvaćenih GARD projektom. Osnovni ciljevi projekta su:

1) Stvaranje mreže organizacija na nivou zemalja obuhvaćenih projektom, a preko tih mreža stvaranje regionalne mreže za osnaživanje žena u ruralnom razvoju (planirano do kraja 2012. godine)

2) Stvaranje i usvajanje Agende za osnaživanje žena u ruralnim sredinama (planirano do kraja juna 2013. godine);

3) Promovisanje Agende za osnaživanje žena u ruralnim sredinama na nivou uključenih zemalja, kako bi se omogućila primjena Agende na lokalnom nivou preko mreže nevladinih organizacija, privatnog sektora, lokalnih vlasti i institiucija (planirano do kraja 2013. godine).

Očekujemo da se primjenom principa predstavljenim u GARD projektu stvore funkcionalni uslovi za pokretanje i održavanje naprednih koncepata ruralnog razvoja, sa ženama u vodećoj ulozi, koja im u tom procesu i pripada.

Iako dijele dosta slične uslove, zemlje u kojima se provodi GARD projekat suočene su i sa vlastitim specifičnostima, koje uslovljavaju različite pristupe istoj problematici u okviru GARD projekta. Zbog kompleksnog uređenja u BiH, a preko njega dosta neujednačenih uslova u kojima rade udruženja u ovoj zemlji, u Bosni i Hercegovini trenutno se radi na uspostavljanju i jačanju dvije GARD mreže, organizovane na entiteskim nivoima, koje treba da prerastu u mrežu na nivou zemlje.

Novosti o projektu