Picture2

Ova publikacija je nastala kao rezultat aktivnosti na implementaciji regionalnog projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“, finansiranog od strane Evropske komisije, kancelarije Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava iz Brisela. Izvještaj je urađen sa ciljem utvrđivanja stepena usklađenosti normativnog i institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine (BiH) i njenih entiteta sa odredbama…

Picture1[4]

„Izveštaj  o  usklađenosti  zakonodavnog  i  institucionalnog  okvira  u Republici  Srbiji  sa  UN  Konvencijom  o  pravima  osoba  sa  invaliditetom  i preporuke  za  harmonizaciju“  nastao  je  u  okviru  projekta  „Uspostavljanje Balkanske  nezavisne  mreže  organizacija  osoba  sa  invaliditetom”  koji implementira  Agencija  za  saradnju,  edukaciju  u  razvoj  –  ACED,  sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine (u oba entiteta),…

Page 3 of 3 1 2 3
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj