EU zastavaPopulacija mladih u BiH živi na marginama društva i doživljava potpunu socijalnu isključenost. Polarizujući efekti svakodnevnih etničkih podjela, kombinovani sa krutim političkim priklanjanjem nacionalizmu i rigidnim stavovima političkih lidera, stvorili su opšti osjećaj nezadovoljstva među mladima i ozbiljan nedostatak istinske identifikacije sa budućim perspektivama zemlje u kojoj žive.
Važno je, u ovom izazovnom kontekstu, osigurati da mladi ljudi u BiH dobiju nove prilike u kojima bi prepoznali konkretne programske aktivnosti koje će omogućiti mladim liderima da zagovaraju prava mladih u BiH, da utiču na promjenu politike na lokalnom i regionalnom nivou te kreiraju edukativne aktivnosti na lokalnom, regionalnom, entitetskom i državnom nivou, koje će od mladih u BiH stvoriti tolerantne i aktivne građane, spremne da pokreću i stvaraju pozitivne promjene koje će podržavati kontinuirani proces pomirenja u BiH.
Prepoznajući značaj razvoja mladih u BiH, ACED i mreSVUBIH su osmislili niz aktivnosti koje će okupiti, stvoriti i podržati omladinski građanski pokret u BiH, kako bi prepoznali ključna pitanja mladih u BiH, izvore podjela, političke korupcije, zapaljive političke tendencije, suprotsavljene istorijske sadržaje, te pokrenuli pitanja javnog obrazovanja, izgradnje kapaciteta, umrežavanja i alata za javno zagovaranje, zahtijevajući političku odgovornost i institucionalne promjene koje će podržati stvaranje održivog okruženja za borbu protiv izvora nezadovoljstva mladih, nezaposlenosti, nacionalnih podjela i odliva mozgova.
S ciljem da se postigne povećanje održivosti omladinskih organizacija i njihovih mreža zasnovanih na zajedničkoj platformi i istoj opredijeljenosti ka zagovaranju zajedničkih pitanja koja će doprinijeti prepoznavanju mladih kao budućeg resursa ove zemlje (opšti cilj projekta) te da se razviju mehanizmi funkcionalne saradnje među mladima na svim nivoima i njihova opredijeljenost ka političkom dijalogu sa vlastima kroz uključivanje u organizacije civilnog društva i neformalne omladinske organizacije na univerzitetima i u srednjim školama u BiH (specifični cilj), projekat “Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih” će se od 01. oktobra 2018. godine provoditi u Bosni i Hercegovini tri godine, uz podršku Evropske unije.

Novosti o projektu

Bihac photo 1

Predstavnici studenata Univerziteta u Bihaću prisustvovali su treningu za jačanje kapaciteta, koji je organizovan u okviru aktivnosti projekta YEDI – Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih, koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine provodi ACED- Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije. Trening sa ciljem jačanja organizacionih kapaciteta Unije studenata…

20190629_105759-01

Predstavnici lokalnih vijeća mladih Bihaća, Zenice, Tuzle, Mostara, Travnika, Posušja, Sarajeva, Ključa i Lukavca, predstavnici kantonalnih vijeća mladih, članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Sekretarijata Vijeća mladih Federacije BiH, okupili su se u Sarajevu od 28. do 30 juna 2019. godine na treningu za jačanje organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija. Drugi u nizu treninga organizovan je…

Tuzla studenti juni 2019 _1 new

Širom BiH u toku je nastavak obuka za jačanje kapaciteta studentskih organizacija. Obuke se organizuju u okviru  projekta Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih (YEDI), koji u partnerstvu  implementiraju ACED i  mreSVUBIH, uz podršku Evropske unije. Trening s ciljem jačanja organizacionih kapaciteta studentskih organizacija Univerziteta u Tuzli održan je 15. juna u Tuzli. Tokom treninga predstavnici studentskih…

rbt

Trening za jačanje kapaciteta, organizovan u Mostaru od 7. do 9. juna 2019. godine, okupio je predstavnike srednjoškolskih organizacija u BiH. Trening je organizovan u okviru projekta YEDI – Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih, koji u partnerstvu provode mreSVUBIH i ACED, uz podršku Evropske unije. U nastavku aktivnosti projekta YEDI usmjerenih na jačanje kapaciteta predstavnika…

2019-06-04 za web

Predstavnici studenata 8 univerziteta u BiH  prisustvovali su treningu za jačanje kapaciteta, koji je organizovan u okviru projekta  YEDI (Youth Empowerment and Development Initiative /Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih),  koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine provodi  ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije. Trening sa ciljem…

IMG-f07fbcaf72a3b4620846eca6cae6c9b4-V

U saradnji sa Vijećem mladih Federacije BIH održali smo trening jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u BiH. Predstavnici kantonalnih i opštinskih vijeća aktivno su učestvovali na edukaciji koja je održana u Sarajevu od 24. do 26. maja 2019. godine. Analiza rada predstavničkih struktura mladih bila je polazna osnova za kreiranje plana osnaživanja omladinskih organizacija u BiH….

1.3

Nakon serije sastanaka koji su u periodu od decembra 2018. godine do februara 2019. godine  organizovani sa predstavnicima studentskih organizacija, parlamenata i unija koje djeluju u okviru javnih univerziteta, započeli smo istraživanje kapaciteta studentskih organizacija. Fokus grupe organizovane sa ciljem analiziranja trenutnog nivoa razvoja te organizacionih kapaciteta organizacija budućih akademskih građana u BiH, pružile su…

2.1

Analiza kapaciteta predstavničkih tijela mladih i omladinskih organizacija u BiH provodi se kroz nekoliko aktivnosti u uskoj saradnji sa omladinskih, studentskim i srednjoškolskim organizacijama. Uključuje analizu potreba i stavova mladih u BiH, analizu organizacionih kapaciteta studentskih, srednjoškolskih i omladinskih organizacija te analizu  zakonodavnog i institucionalnog okvira za mlade u BiH. Za istraživački tim od 15…

TUZLA 13 Feb 2019

U cilju analiziranja trenutnih kapaciteta srednjoškolskih organizacija u BiH,  u periodu januar-februar 2019. godine, organizovano je ukupno 8 radionica na kojima su učestvovali predstavnici srednjoškolske populacije u  BiH. Tokom radionica organizovane su i fokus grupe kroz koje smo dobili potrebne informacije o trenutnom nivou razvoja srednjoškolskih organizacija te potrebama za unapređenjem kapaciteta. Na osnovu analize…

16.2

Rukovodstvo mreSVUBIH-a koje čini pet predsjednika regionalnih mreža mRESURS-a, deset predsjednika kantonalnih mreža mreVUK/Ž-a i predstavnik mreže Brčko Distrikta, aktivno je učestvovalo na treningu jačanja liderskih kapaciteta koji je održan u Sarajevu od 14. do 16. decembra 2018. godine. Trodnevni trening u cilju jačanja upravljačke strukture srednjoškolaca BiH za zastupanje i zagovaranje interesa i potreba…

Page 1 of 31 2 3
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj