EU zastavaPopulacija mladih u BiH živi na marginama društva i doživljava potpunu socijalnu isključenost. Polarizujući efekti svakodnevnih etničkih podjela, kombinovani sa krutim političkim priklanjanjem nacionalizmu i rigidnim stavovima političkih lidera, stvorili su opšti osjećaj nezadovoljstva među mladima i ozbiljan nedostatak istinske identifikacije sa budućim perspektivama zemlje u kojoj žive.
Važno je, u ovom izazovnom kontekstu, osigurati da mladi ljudi u BiH dobiju nove prilike u kojima bi prepoznali konkretne programske aktivnosti koje će omogućiti mladim liderima da zagovaraju prava mladih u BiH, da utiču na promjenu politike na lokalnom i regionalnom nivou te kreiraju edukativne aktivnosti na lokalnom, regionalnom, entitetskom i državnom nivou, koje će od mladih u BiH stvoriti tolerantne i aktivne građane, spremne da pokreću i stvaraju pozitivne promjene koje će podržavati kontinuirani proces pomirenja u BiH.
Prepoznajući značaj razvoja mladih u BiH, ACED i mreSVUBIH su osmislili niz aktivnosti koje će okupiti, stvoriti i podržati omladinski građanski pokret u BiH, kako bi prepoznali ključna pitanja mladih u BiH, izvore podjela, političke korupcije, zapaljive političke tendencije, suprotsavljene istorijske sadržaje, te pokrenuli pitanja javnog obrazovanja, izgradnje kapaciteta, umrežavanja i alata za javno zagovaranje, zahtijevajući političku odgovornost i institucionalne promjene koje će podržati stvaranje održivog okruženja za borbu protiv izvora nezadovoljstva mladih, nezaposlenosti, nacionalnih podjela i odliva mozgova.
S ciljem da se postigne povećanje održivosti omladinskih organizacija i njihovih mreža zasnovanih na zajedničkoj platformi i istoj opredijeljenosti ka zagovaranju zajedničkih pitanja koja će doprinijeti prepoznavanju mladih kao budućeg resursa ove zemlje (opšti cilj projekta) te da se razviju mehanizmi funkcionalne saradnje među mladima na svim nivoima i njihova opredijeljenost ka političkom dijalogu sa vlastima kroz uključivanje u organizacije civilnog društva i neformalne omladinske organizacije na univerzitetima i u srednjim školama u BiH (specifični cilj), projekat “Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih” će se od 01. oktobra 2018. godine provoditi u Bosni i Hercegovini tri godine, uz podršku Evropske unije.

Novosti o projektu

2019-06-04 za web

Predstavnici studenata 8 univerziteta u BiH  prisustvovali su treningu za jačanje kapaciteta, koji je organizovan u okviru projekta  YEDI (Youth Empowerment and Development Initiative /Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih),  koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine provodi  ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije. Trening sa ciljem…

IMG-f07fbcaf72a3b4620846eca6cae6c9b4-V

U saradnji sa Vijećem mladih Federacije BIH održali smo trening jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u BiH. Predstavnici kantonalnih i opštinskih vijeća aktivno su učestvovali na edukaciji koja je održana u Sarajevu od 24. do 26. maja 2019. godine. Analiza rada predstavničkih struktura mladih bila je polazna osnova za kreiranje plana osnaživanja omladinskih organizacija u BiH….

1.3

Nakon serije sastanaka koji su u periodu od decembra 2018. godine do februara 2019. godine  organizovani sa predstavnicima studentskih organizacija, parlamenata i unija koje djeluju u okviru javnih univerziteta, započeli smo istraživanje kapaciteta studentskih organizacija. Fokus grupe organizovane sa ciljem analiziranja trenutnog nivoa razvoja te organizacionih kapaciteta organizacija budućih akademskih građana u BiH, pružile su…

2.1

Analiza kapaciteta predstavničkih tijela mladih i omladinskih organizacija u BiH provodi se kroz nekoliko aktivnosti u uskoj saradnji sa omladinskih, studentskim i srednjoškolskim organizacijama. Uključuje analizu potreba i stavova mladih u BiH, analizu organizacionih kapaciteta studentskih, srednjoškolskih i omladinskih organizacija te analizu  zakonodavnog i institucionalnog okvira za mlade u BiH. Za istraživački tim od 15…

TUZLA 13 Feb 2019

U cilju analiziranja trenutnih kapaciteta srednjoškolskih organizacija u BiH,  u periodu januar-februar 2019. godine, organizovano je ukupno 8 radionica na kojima su učestvovali predstavnici srednjoškolske populacije u  BiH. Tokom radionica organizovane su i fokus grupe kroz koje smo dobili potrebne informacije o trenutnom nivou razvoja srednjoškolskih organizacija te potrebama za unapređenjem kapaciteta. Na osnovu analize…

16.2

Rukovodstvo mreSVUBIH-a koje čini pet predsjednika regionalnih mreža mRESURS-a, deset predsjednika kantonalnih mreža mreVUK/Ž-a i predstavnik mreže Brčko Distrikta, aktivno je učestvovalo na treningu jačanja liderskih kapaciteta koji je održan u Sarajevu od 14. do 16. decembra 2018. godine. Trodnevni trening u cilju jačanja upravljačke strukture srednjoškolaca BiH za zastupanje i zagovaranje interesa i potreba…

Konferencija mreSVUBIH-a održana je u Srebreniku od 30.11. do 2. 12. 2018. godine. Konferenciji su prisustvovali predstavnici deset kantonalnih mreVUK-a Federacije BIH, pet regija mRESURS-a i Brčko Distrikta. Prvi dio konferencije posvećen je analiziranju smjernica za istraživanje potreba srednjoškolaca na nivou BiH te radnih verzija anketnog upitnika. Zaključeno je da će se istraživanje provesti na…

14.2

Trening za  predstavnike bijeljinske  regije mreže savjeta učenika Republike Srpske (mRESURS) održan je u Bijeljini od 24. novembra 2018. godine. Treningu su prisustvovali predstavnici srednjih škola bijeljinske regije mRESURS-a. Prvi dio treninga posvećen je analizi rada mreže, analizi rada savjeta učenika u srednjim školama te kreiranju smjernica za uspješniju regionalnu komunikaciju. Predstavnici srednjoškolaca dobili su…

13

Trening za  predstavnike dobojske regije mreže savjeta učenika Republike Srpske (mRESURS) održan je u Doboju od 24-25. novembra 2018. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici srednjih škola dobojske regije mRESURS-a. Predstavnici srednjoškolaca analizirali su ostvarenje godišnjeg plana i revidirali način realizacije aktivnosti u skladu sa definisanim preprekama. Analiza rada savjeta učenika pokazala je da su savjeti…

6

Trening jačanja liderskih kapaciteta predstavnika mreže vijeća učenika Hercegbosanske županije organizovan je u Livnu od 16-17. novembra 2018. godine. Treningu su prisustvovali predsjednici vijeća učenika svih srednjih škola Hercegbosanske županije. Tokom dvodnevnog treninga analiziran je rad mreže, rad vijeća učenika u ovoj županiji te saradnja mreže sa relevantnim institucijama na lokalnom i županijskom nivou. Na…

Page 1 of 31 2 3
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj