EU zastavaDonator: EU-EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava)

ACED je 31. decembra 2010. godine potpisao ugovor sa EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava), odjeljenjem Evropske unije, o sufinansiranju projekta „Mreža savjeta učenika”.

ACED će projektne aktivnosti provoditi sa partnerom OKC – Omladinski komunikativni centar.

Opšti cilj projekta je unapređenje saradnje među učenicima, savjetima učenika (SU) i njihovim mrežama na osnovu zajedničke platforme za zagovaranje interesa učenika koja će doprinijeti njihovom priznanju od strane škola, opštinskih i državnih vlasti, te omogućiti pristupanje Mreže savjeta učenika Bosne i Hercegovine regionalnim i međunarodnim savezima učenika srednjih škola.

Specifični cilj projekta je podsticanje učešća učenika u izgradnji održivih srednjoškolskih savjeta učenika u Bosni i Hercegovini, te razvoj funkcionalne Mreže savjeta učenika koja će biti u stanju da zastupa interese školske omladine.

Očekivani rezultati projekta:

•Organizacioni i tehnički kapaciteti SU u 3 kantona Federacije BiH i Distriktu Brčko poboljšani, tijela kantonalnih SU uspostavljena;
•Predstavnici SU edukovani i osposobljeni za provođenje zajedničkih aktivnosti zagovaranja i lobiranja radi unapređenja svog statusa u školama i zajednici, te za provođenje aktivnosti zagovaranja na regionalnom i državnom nivou;
•Veze i saradnja između savjeta učenika učvršćene širom zemlje kroz koordinaciju na regionalnom, kantonalnom i državnom nivou;
•Svijest o pravima učenika podignuta širom BiH kroz sveobuhvatnu državnu kampanju zagovaranja.

Novosti o projektu