EU zastavaDonator: EU-EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights)

Aktivnosti u okviru ovog trogodišnjeg projekta, finansiranog od strane Evropske unije, će biti istovremeno realizovane u 3 projektne “partnerske zemlje”, Bosni i Hercegovini (BiH), Srbiji i Crnoj Gori, uz blisku saradnju i učešće 2 projektne “saradničke zemlje”, Hrvatske i BJR Makedonije. Predstavnici udruženja lica sa invaliditetom iz svih navedenih zemalja će predstavljati Balkansku nezavisnu mrežu organizacija lica sa invaliditetom, dok će se jačanje kapaciteta, nacionalno umrežavanje i politika zastupanja i praćenja zakonodavstva sprovoditi u 3 zemlje učesnice projekta.

Opšti cilj:

Doprinos demokratskoj stabilizaciji i pridruživanja balkanskih zemalja EU kroz jačanje učešća civilnog društva u donošenju odluka i političkih procesa na svim nivoima vlasti.

Specifični cilj:

Uspostavljanje nezavisnog regionalnog okvira organizacija lica sa invaliditetom za usklađivanje i praćenje nacionalnih zakonodavstava prema UN Konvenciji o pravima lica sa invaliditetom i Evropske strategije za lica sa invaliditetom 2010-2020.

Specifični ciljevi se dijele na 4 sektorska cilja:

1.Promovisanje integracije samoregulacionih mehanizama uspostavljanjem nacionalnih radnih grupa u tri zemlje učesnice projekta;
2.Osnaživanje saradnje i partnerstva između OCD i nacionalnih vlada kroz izradu evaluacije postojećeg pravnog okvira, zakona i regulativa;
3.Poboljšanje pravnog okvira koji se odnosi na lica sa invaliditetom kroz izradu izvještaja o usklađenosti i harmonizaciji zakonodavstva;
4.Promovisanje efikasnog nadgledanja rada nacionalnih vlada, njihove odgovornosti i transparentnosti kroz pripremu smjernica i preporuka za usklađivanje zakonodavstva sa UNCRPD.
Glavne aktivnosti:
1.Organizovanje obuke i izgradnja kapaciteta nacionalnih radnih grupa;
2.Organizovanje treninga i pružanje tehničke pomoći u evaluaciji postojećih zakona i propisa;
3.Organizovanje sastanaka, konferencija i okruglih stolova i uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom;
4.Pripremanje izvještaja o usaglašenosti zakona i preporuka o harmonizaciji zakonodavstva;
5.Unapređivanje i praćenje kampanja nacionalne i regionalne politike javnog zastupanja.
Očekivani rezultati:
1.Uspostavljene nacionalne radne grupe u 3 zemlje učesnice projekta;
2.Sprovedena evaluacija postojećih zakona i propisa koji se odnose na unapređivanje položaja lica sa invaliditetom;
3.Uspostavljena Balkanska nezavisna mreža organizacija lica sa invaliditetom;
4.Pripremljen „Izvještaj o usklađenosti i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva sa UNCRPD”;
5.Izrađene „Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva sa UNCRPD”.

Novosti o projektu