EU-zastavaDonator: EU (Civil society facility program)

01.01.2016. ACED je potpisao ugovor sa Evropskom unijom o sufinansiranju projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”. ACED će navedene aktivnosti projekta realizovati sa partnerima: Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore, Polio Plus-om iz Makedonije i BIDF mrežom. Projekat traje do 31.12. 2016. godine.

Osnovni cilj projekta: Doprinijeti demokratskoj stabilnosti i integrisanju zemalja Zapadnog Balkana u EU kroz jačanje učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti.

Specifični cilj projekta: Jačanje kapaciteta BIDF mreže, kao nezavisne mreže osnovane u cilju promocije inkluzije lica sa invaliditetom u procese donošenja odluka na nacionalnom i regionalnom nivou.

Prema već uspješno implementiranoj metodologiji kreiranoj za jačanje operativnih kapaciteta BIDF mreže, projektni partneri će realizovati aktivnosti u tri specifične komponente:

1) Podsticanje saradnje među članicama BIDF mreže kroz aktivnosti na jačanju kapaciteta nacionalnih mreža

2) Promovisanje  integracije samoregulatornih mehanizama, regionalne i prekogranične saradnje kroz organizovanje aktivnosti jačanja kapaciteta predstavnika BIF mreže

3) Promovisanje efikasnog nadzora rada nacionalnih vlada,njihove  odgovornosti i transparentnosti, kroz organizovanje aktivnosti javnog zagovaranja i promocije BIDF mreže

Novosti o projektu