Održan prvi sastanak za formiranje radne grupe za Republiku Srpsku

U prostorijama agencije ACED u Banjoj Luci 13. jula 2012. godine održan je prvi sastanak za formiranje GARD radne grupe u Republici Srpskoj. Ovaj sastanak je dio redovnih aktivnosti koje ACED provodi u okviru GARD projekta „ Osnaživanje žena u ruralnim sredinama“ (eng. GARD – Gender Agenda in Rural Development- Empowerment of Women in Rural Society), koji finansira Evropska unija.

U veoma konstruktivnom radu, pored predstavnica mreže PROGRES i agencije ACED – implementatora GARD projekta u BiH, učestvovali su i predstavnici:

– Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
– Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS
– Ministarstva trgovine i turizma RS
– Ministarstva saobraćaja i veza RS
– Privredne komore RS
– Gender centra RS
– Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka
– Univerzitetskog preduzetničkog centra Banja Luka.

Postignuti su planirani ciljevi sastanka:

– Upoznavanje učesnika sa aktivnostima GARD projekta;
– Definisanje uloge GARD radne grupe u jačanju udruženja žena u ruralnim sredinama u RS;
– Razmjena informacija o dosadašnjim aktivnostima institucija RS usmjerenih na ruralni razvoj u RS kroz podršku udruženjima žena;
– Analiza institucionalnih mehanizama za pružanje podrške udruženjima žena iz ruralnih sredina u RS;
– Razgovor o statusu, planovima i potrebama mreže PROGRES i saradnji u okviru GARD projekta.

Učesnici su zaključili da aktivnosti GARD projekta nude mogućnosti za intenzivniju saradnju nevladinog sektora i institucija u Republici Srpskoj, koja treba da doprinese osnaživanju žena u ruralnim sredinama, ne samo u RS već i šire. U nastavku rada očekuje se zvanično formiranje radne grupe za RS te planiranje aktivnosti za izgradnju kapaciteta mreže PROGRES u okviru GARD projekta.

Share