Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda

Napredni treninzi za organizacije civilnog društva u BiH

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) i Centri civilnih inicijativa (CCI) su uspostavili Resursni centar za BiH civilno društvo u procesu EU integracija (www.EUresurs.ba). Ova platforma je namijenjena razvoju civilnog društva za aktivno učešće u procesima EU integracija. U sklopu podrške koju pruža Resursni centar (RC) planirano je održavanje ciklusa naprednih treninga, sa ciljem unapređivanja znanja i vještina organizacija civilnog društva (OCD) iskusnih u određenim tematskim oblastima. Napredni treninzi imaju za cilj da stvore uslove za aktivno, kompetentno i prepoznatljivo učešće OCD u procesima EU integracija.

Prva dva u nizu naprednih treninga su planirani kako slijedi:

Tema 1: 

 • Napredno zagovaranje druge generacije

Detalji:

 • Planiranje i provođenje efektivnih zagovaračkih strategija
 • Potrebna interakcija transformacijskih, razvojnih i instrumentalnih ciljeva zagovaranja radi održivosti zagovaranja,
 •  Selekcija glavnih zagovaračkih ciljeva (faznih i konačnih),
 •  Korz-sektorsko i zagovaranje bazirano na vrijednostima,
 • Efikasno medijsko planiranje i komuniciranje

Okvirni datumi održavanja:

 • Zadnja sedmica oktobra 2019.

Tema 2: 

Kvalitetno istraživanje/analiza i policy procesi

Detalji:

 • Istraživanje društvenih problema – definisanje problema, utvrđivanje kriterija evaluacije,
 • praktični alati za napredno istraživanje i analizu,
 • policy ciklus u BiH na različitim nivoima vlasti i akteri, politički kontekst i dinamika,
 • pristupi u uključivanju u policy proces.

Okvirni datumi održavanja:

 • Zadnja sedmica novembra 2019.

Korisnici treninga su organizacije civilnog društva (OCD) sa višegodišnjim iskustvom u radu, te prepoznatljivosti kao lideri u svojim sektorima (socijalno uključivanje, okoliš, mediji, i sl).

 • Očekuje se da će oko 20-ak predstavnika iz najmanje 10 različitih OCD prisustvovati treninzima.
 • Predviđen okvir trajanja treninga je po 2 dana po temi.
 • Troškovi zakupa sale i osvježenje/ishrana za učesnike će biti pokriveni od strane organizatora (ACED i CCI), te nisu dio ponude.
 • Na osnovu ponude organizator će održati (najmanje) jedan sastanak sa odabranim ponuđačem u mjestu prebivanja ponuđača, a radi usaglašavanja sadržaja i metodologije treninga.

Pozivaju se fizička i pravna lica registrovana u BiH da dostave ponudu za održavanje jednog ili oba treninga. Komisija će ocijeniti ponudu na osnovu sljedećih komponenti:

Trening „Napredno zagovaranje druge generacije“

Stavka ponude / Maksimalan broj bodova

 • Teme/podteme – 30
 • Metodologija rada (+ predviđeni materijal za učesnike) – 20
 • Trener (iskustvo i pozadina) – 40
 • Ukupna bruto[1] cijena u KM (bez PDV-a)[2] – 10

Trening „Kvalitetno istraživanje/analiza i policy procesi“

Stavka ponude / Maksimalan broj bodova

 • Teme/podteme – 30
 • Metodologija rada (+ predviđeni materijal za učesnike) – 20
 • Trener (iskustvo i pozadina) – 40
 • Ukupna bruto[3] cijena u KM (bez PDV-a)[4] – 10

Ponude je potrebno dostaviti do 17.10.2019. godine u 13.00 časova na email adresu office@aced.ba, te u predmetu ponude navesti „ – Ponuda za napredne treninge“. Komisija će zasijedati kratko poslije roka za dostavu ponuda, te ponude dostavljene poslije navedenog roka neće biti uzete u obzir. Molimo da dokumenti priloženi u email-u budu čitljivi. ACED zadržava pravo da prihvati bilo koju ponudu ili da ne prihvati niti jednu ponudu.

Pitanja vezana za tendersku proceduru možete postaviti na navedenoj email adresi office@aced.ba, s time da će odgovori biti objavljeni na sajtu www.EUresurs.ba kako bi se osigurala transparentna tenderska procedura.

Banja Luka, 03.10.2019. godine

 • [1]Bruto cijena podrazumijeva ukupan trošak. Kod fizičkih lica uključuje neto naknadu, poreze, doprinose i druge naknade.
 • [2] Napomena za pravna lica: projekat je oslobođen od plaćanja PDV-a
 • [3] Bruto cijena podrazumijeva ukupan trošak. Kod fizičkih lica uključuje neto naknadu, poreze, doprinose i druge naknade.
 • [4] Napomena za pravna lica: projekat je oslobođen od plaćanja PDV-a

Share