Izveštaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Republici Srbiji sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju

„Izveštaj  o  usklađenosti  zakonodavnog  i  institucionalnog  okvira  u Republici  Srbiji  sa  UN  Konvencijom  o  pravima  osoba  sa  invaliditetom  i preporuke  za  harmonizaciju“  nastao  je  u  okviru  projekta  „Uspostavljanje Balkanske  nezavisne  mreže  organizacija  osoba  sa  invaliditetom”  koji implementira  Agencija  za  saradnju,  edukaciju  u  razvoj  –  ACED,  sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine (u oba entiteta), Srbije i Crne Gore.

Ovaj  Izvještaj  predstavlja  analizu  usklađenosti  zakonodavnog  i institucionalnog  okvira  i  sprovođenja UN Konvencije  o  pravima  osoba  sa invaliditetom  u  oblastima  pristupačnosti  (član  9  Konvencije),  obrazovanja (član  24),  zdravstvene  zaštite  (član  25),  zapošljavanja  (član  27)  i  socijalne zaštite  (član  28)  za  osobe  sa  invaliditetom  u  Republici  Srbiji,  sa preporukama  za  harmonizaciju  zakonodavnog  i  institucionalnog  okvira  i njihove primjene.

http://aced.ba/userfiles/SRB%20Izvestaj%20L.pdf

Share