Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u BiH sa UN Konvencijom o pravima lica /osoba sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju

Ova publikacija je nastala kao rezultat aktivnosti na implementaciji regionalnog projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“, finansiranog od strane Evropske komisije, kancelarije Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava iz Brisela.

Izvještaj je urađen sa ciljem utvrđivanja stepena usklađenosti normativnog i institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine (BiH) i njenih entiteta sa odredbama Konvencije UN-a, koje se odnose na posmatrane oblasti (pristupačnost, obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita i zapošljavanje) i treba da prikaže nivo ostvarivosti prava lica sa invaliditetom u ovim oblastima, koja su garantovana Konvencijom Un-a. Takođe, cilj Izvještaja je da se predlože preporuke za usklađivanje normativnog i institucionalnog okvira u dijelu u kojem nije u dovoljnoj mjeri usklađen sa odredbama Konvencije UN-a.

http://www.aced.ba/userfiles/BiH%20Izvjestaj%20L.pdf

Share