Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju

Ova publikacija je proizvod regionalnog projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže lica sa invaliditetom“, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije, koji implementira Agencija za saradnju, edukaciju u razvoj – ACED, sa partnerskim organizacijama iz Srbije i Crne Gore.
Nacionalni izvještaj za Crnu Goru obuhvatio je pet sektora ljudskih prava koji su posmatrani u odnosu na UN Konvenciju, koju je Crna Gora ratifikovala 2009. godine, a to su: pristupačnost, obrazovni sistem, zdravstvena zaštita, rad i zapošljavanje i odgovarajući životni standard i socijalna zaštita. Za svaki od sektora po jedna radna grupa radila je prvo analizu postojećih pravnih propisa u navedenim oblastima. Nakon toga uslijedila je analiza primjene – poštovanja pravnog okvira, koja je urađena putem kvalitativnog istraživanja metodom upitnika. Upoređivanjem rezultata analize pravnih propisa sa rezultatima analize njihove primjene u praksi proizašle su smjernice i preporuke za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

http://www.aced.ba/userfiles/CG%20Izvjestaj%20L.pdf

Share