Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini postala član ELARD-a

Samo mjesec dana nakon osnivanja, Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRR BiH) je u svome nastojanju da se poveže sa drugim sličnim organizacijama postala član jedne od najznačajnijih organizacija u Evropi koja promoviše i implementira LEADER pristup u ruralnom razvoju. Na redovnoj sjednici skupštine Evropske LEADER asocijacije za ruralni razvoj (ELARD), održanoj 29. maja u Briselu, MRR BiH jednoglasno je primljena u članstvo ove krovne evropske mreže.

Ulaskom u članstvo ELARD-a, MRR BiH ostvariće višestruke koristi od značaja za održivi ruralni razvoj u BiH. Članstvo u ELARD-u omogućiće MRR BiH da:

– unaprijedi razumijevanje, promociju i implementaciju LEADER pristupa;
– ostvari podršku inovativnim projektima ruralnog razvoja;
– razmjenjuje iskustva i znanja sa širokim spektrom organizacija i LAG-ova širom EU;
– štiti interese i potrebe ruralnog stanovništva pred EU institucijama;
– uvezuje se sa drugim mrežama i institucijama koje rade u skladu sa principima održivog ruralnog razvoja;
– organizuje događaje između različitih organizacija i lokalnih akcionih grupa na EU nivou;
– pronalazi podobne partnere za EU projekte, kako za samu MRR BiH, tako i za njene članove;
– koristi bazu inovativnih projekata koji su provedeni u EU, u cilju iznalaženja modela razvoja koji se mogu primijeniti u BiH;
– pravovremeno dobija sve informacije i podršku u vezi svih relevantnih pitanja iz oblasti ruralnog razvoja na EU nivou.
ELARD je osnovan u Belgiji 1999 godine, kao međunarodna neprofitna organizacija, od strane nacionalnih LEADER mreža i Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) iz Francuske, Grčke, Irske, Italije i Španije. Trenutno okuplja članove iz 22 zemlje, uglavnom članice evropske unije. Više od 1070 Lokalnih akcionih grupa je uključeno u rad ELARD-a, bilo kroz svoje nacionalne ili regionalne mreže ili kao samostalni članovi. ELARD kontinuirano radi na proširenju svoga članstva, posebno među novim članicama EU i zemljama koje su u pretpristupnoj fazi, kako bi se stvorio raznovrstan kulturni i nacionalni front ujedinjen sa ciljem održivosti i razvoja ruralne Evrope.
Više o ELARD-u može saznati prateći link: http://www.elard.eu/

Share