Održani okrugli stolovi u cilju jačanja kapaciteta članica BIDF Mreže u BIH

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj je u okviru projekta “Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti” , koji finansira Evropska unija, organizovala pet okruglih stolova za organizacije osoba sa invaliditetom – članice BIDF Mreže u BIH .
Okrugli stolovi su održani u u periodu 30. maj – 03. juni, hotelu “Sunce” u Neumu, na teme Pristupačnost, Obrazovanje, Zdravstvo, Rad i zapošljavanje i Socijalna zaštita osoba sa invaliditetom sa ciljem prezentovanja draft Izvještaja “Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u BIH sa UNCRPD” u 5 specifičnih oblasti , te kako bi se obezbijedila transparentnost i mogućnost OCD-članica BIDF Mreže da iznesu svoje stavove i mišljenja, kao i da uzmu aktivno učešće u izradi završnog izvještaja “Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u BIH sa UNCRPD”.

Share