Prekogranični sektorski sastanak održan u Kozarskoj Dubici

Prekogranični sektorski sastanak održan je u Kozarskoj Dubici 29.08.2015  u sklopu projekta ,,Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom” . Prisutni su bili članovi projektnog tima iz organizacija KOOIRS Banja Luka, ACED Banja Luka, Polio plus BJR Makedonija, SUPCG Crna Gora, I.C. Lotos Tuzla (BIH), kao i koordinatori radnih grupa iz BIH, Srbije i Crne Gore.

Cilj ovog sastanka je izrada finalnog izvještaja ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju izakonodavstva u BIH, SRB i CG prema UN Konvenciji o pravima lica sa invaliditetom. U prvom dijelu sastanaka predstavljen je draft dokumenta ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u BIH, SRB i CG prema UNCRPD” u 5 specifičnih oblasti: pristupačnost, obrazovanje, zdravstvena zaštita, rad i zapošljavanje i socijalna zaštita i odgovarajući životni standard.  Usaglašena je zajednička metodologija izrade finalnog izvještaja, nakon čega su radne grupe započele izradu finalnog izvještaja prema navedenim specifičnim oblastima.

Po završetku rada radnih grupa, zajednički su  predstavljeni  principi i preporuke po sektorima. Dogovoreno je da se ovi principi i preporuke u narednom periodu objedine u jedinstven dokument pod nazivom ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u BIH, SRB i CG prema UNCRPD”.

Share