Dvodnevni okrugli sto BIDF mreže održan u Tesliću

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka i Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti BIDF organizovali su dvodnevni okrugli sto u Tesliću ,28. i 29. januara, sa ciljem izrade prijedloga “Strategija za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj za period 2016-2020” odnosno “Strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH za period 2016-2020”. Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti” koji je finansiran od strane Evropske unije.

U prvom dijelu okruglog stola predstavljen je Izvještaj o implementaciji “Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj za period 2010-2015” odnosno “Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH za period 2011-2015”. Svrha Izvještaja je da sagleda u kojoj mjeri je realizovana strategija, koje su konkretne aktivnosti sprovedene i da li su nadležni organi u okviru svoje nadležnosti pružili podršku i unaprijedili društveni položaj lica sa invalidtetom u datom periodu.

Drugi dio okruglog stola bio je posvećen definisanju polaznih osnova i smjernica za izradu prijedloga Strategija za period 2016-2020 u oba entiteta. U okviru diskusije oko smjernica, zaključeno je da predstavnici Vlada i javnog sektora, osim što imaju obavezu da uključe osobe sa invaliditetm u izradu Strategije, takođe imaju obavezu praćenja izvršavanja aktivnosti definisanih Strategijom. Takođe je zaključeno da oba dokumenta ne trebaju isključivati opšte ciljeve, već redefinisati postojeće aktivnosti i mjere

Cilj ove i ostalih aktivnosti u sklopu projekta jeste kreiranje dokumenata kojima će opšti cilj biti da osnaži lica sa invaliditetom tako da u potpunosti mogu uživati svoja prava i imati punu korist od učešća u društvu i ekonomiji.

Share